Euro Capital - Dotacje Euro - Szkolenia Euro - Doradztwo

EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze od 01.03.2017 realizuje projekt "Z TIK na TAK - rozwój kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców województwa opolskiego", który zakłada realizację kursów komputerowych w standardzie DIGCOMP IC3 dla 240 mieszkańców woj. opolskiego.  W projekcie oferujemy bezpłatne 80-cio godzinne certyfikowane szkolenia komputerowe ECCC - Kompetencje Cyfrowe, w następujących obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści oraz Bezpieczeństwo (po 20 h na każdy moduł).

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji: www.eurocapitaldotacje.pl/tik

Zapraszamy!!!

tel./fax +48 91 422 11 12

biuro@eurocapitaldotacje.pl

 
EURO CAPITAL - DORADZTWO GOSPODARCZE © 2016