Euro Capital - Dotacje Euro - Szkolenia Euro - Doradztwo

EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze rozpoczyna nabór Uczestników do projektu "Własny biznes - wsparcie na starcie dla osób 50+", skierowanego do mieszkańców Subregionu Północnego województwa śląskiego (powiat częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto Częstochowa). Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie osób niepracujących, powyżej 50 roku życia, w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej. W projekcie oferujemy szkolenie "Zakładanie i prowadzenie firmy", indywidualne doradztwo w zakresie wypełniania biznesplanu oraz możliwość otrzymania wsparcia finansowego w max. kwocie 23 398,68 zł, a także wsparcia pomostowego w max. kwocie 22 200,00 zł.

Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji: www.eurocapitaldotacje.pl/wb50

 

tel./fax +48 91 422 11 12

biuro@eurocapitaldotacje.pl

 
EURO CAPITAL - DORADZTWO GOSPODARCZE © 2016