Certyfikowane kursy komputerowe
dla mieszkańców województwa mazowieckiego

O projekcie

REALIZATOR PROJEKTU

Projekt „Certyfikowane kursy komputerowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego” jest realizowany przez EURO-CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE w partnerstwie z FUNDACJĄ IT, na podstawie umowy z dnia 21 grudnia 2016 r., nr RPMA.10.02.00-14-4941/16-00.

CEL PROJEKTU

Zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych u min. 135 mieszkańców woj. mazowieckiego (min. 81 kobiet), wykazujących największą lukę kompetencyjną, tj. w wieku powyżej 25 r.ż., o niskich kwalifikacjach (w tym min.: 81 powyżej 50 r.ż., 81 mieszka na obszarach wiejskich, 5 niepełnosprawnych), poprzez ukończenie kursów komputerowych w standardzie DIGCOMP IC3 i certyfikację nabytych umiejętności do 31.12.2017.

EFEKTY PROJEKTU

Minimum 135 osób z grupy docelowej zwiększy wiedzę z zakresu Technologii Infomacyjno –Komunikacyjnych oraz świadomość na temat potrzeby podwyższenia kwalifikacji (uzyska certyfikat IC3 w każdym z 5 modułów szkoleń DIGCOMP).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest od 01.09.2013 r. do 31.12.2017 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTU

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 336.060,00 PLN