PROFESJONALNY RESTART

Rekrutacja

Grupę docelową projektu stanowi 200 właścicieli/przedsiębiorców (140M; 60 K) z sektora MMŚP ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego.
W tym minimum 60% będą stanowić właściciele (120 os, 84M i 36K), którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 miesięcy.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest zapoznanie się z załączonym Regulaminem oraz wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych, stanowiących załączniki do regulaminu i odesłanie do Biura Projektu.


Zasady


Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Umowa_zal_1_deklaracja uczestnictwa w projekcie
Umowa_zal_2_oswiadczenie o oddelegowaniu pracownika
Umowa_Zał 3 - Karta zgłoszenia uczestnika
Umowa_Zał 4_Oświadczenie_uczestnika_projektu_dane osob
Zał 1 - Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa
Zał 2 - Oświadczenie przynależności do danej kategorii przedsiębiorstwa
Zał 2 A – przedsiębiorstwa partnerskie
Zał 2 B – przedsiębiorstwa związane
Zał 3 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zał 4 - Oświadczenie_dotyczące_pomocy_de_minimis
Zał 5 Wzór umowy na udział Przedsiębiorstwa w Projekcie