Aktualności

23.09.2019

Przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu „TIRem do pracy – aktywizacja zawodowa w sektorze transportu osób bez zatrudnienia”

Uczestnikiem/czką Projektu może zostać osoba fizyczna spełniająca łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:

a) ma ukończony 30 rok życia,
b) uczy się i/lub zamieszkuje na obszarze województwa opolskiego (zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego),
c) jest osobą niepracującą, tj. bezrobotną, poszukującą pracy lub bierną zawodowo, znajdującą się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełnia co najmniej 1 z poniższych kryteriów:
– jest osobą powyżej 50 roku życia,
– jest kobietą,
– jest osobą długotrwale bezrobotną (tj. bezrobotną nieprzerwanie przez min. 12 m-cy),
– jest osobą o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. ponadgimnazjalne)
– jest osobą niepełnosprawną,
– jest osobą posiadającą min. 1 dziecko do 6 roku życia lub min. 1 dziecko do 18 roku życia z niepełnosprawnościami,
– spełnia kryterium migrantów powrotnych lubreimigrantów.

d) nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych (psychologicznych oraz fizycznych) do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
e) posiada prawo jazdy kat. B,
f) z własnej inicjatywy zgłasza potrzebę uczestniczenia w projekcie,
g) deklaruje mobilność w przypadku otrzymania pracy poza miejscem zamieszkania,
h) ma utrudniony dostęp do rynku pracy,
i) upatrujące w zawodzie kierowcy TIRa szansy na realizację zawodową,
j) jest osobą dla której brak środków finansowych stanowi barierę utrudniającą udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Oferujemy indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, pakiet szkoleń w zakresie kierowcy samochodów ciężarowych – prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna, przyspieszona, ADR i ECO DRIVING, wraz z pełną egzaminacją, a także możliwość odbycia płatnego stażu zawodowego, w firmach branży transportowej.
Po więcej szczegółów nt. projektu zapraszamy na stronę: www.eurocapitaldotacje.pl/tir/